Dopis přátelům

Únor 2009

Milí přátelé,
až budete číst tento dopis, Michalovo přijetí hábitu a slavné sliby br. Bernarda budou blízko. V Sept-Fons přijal 2. února Guilhem hábit a jméno bratr Benedikt (bylo to v den 28. výročí žehnání našeho otce opata). Br. Pacom složil 11. února časné sliby. Skutečnost, že se bratři i nadále zavazují k mnišskému životu, je pro nás určitou lekcí a povzbuzením. Samozřejmě, každého z nich je třeba stále znovu povzbuzovat, nabádat, napomínat ... jak říká svatý Pavel. Ale tito mladíci nám dokazují, že neexistuje žádná zvláštní doba pro zavázání se k následování Krista a že naše doba je stejně příznivá jako každá jiná.

Měli jsme obzvláště tuhou zimu. V době Vánoc jsme mezi sebou měli jednoho mnicha ze Sept-Fons, bratra Dieudonné, který pochází ze Senegalu. Když zjistil, že venku je stejná teplota jako v mrazáku (-16°), zatvářil se tak, že jsme se nejprve všichni rozesmáli a pak jsme mu zařídili co nejrychlejší návrat do mírnějšího prostředí v opatství Sept-Fons, aby zde vyčkal na příchod jara.

Monsignore Périsset, nynější nuncius v Berlíně, jenž je dlouhodobým přítelem obou našich komunit a který kdysi vyučoval v Sept-Fons církevní právo, přijal naši nabídku a 26.1. vysvětil na jáhna našeho bratra Ondřeje. V tomto dopisu Vám nabízíme úryvek z jeho kázání. Ze Sept-Fons přicestoval otec opat, otec učitel a větší skupina bratrů. V refektáři nás v den svěcení bylo více než padesát. Den předtím jsme mezi sebou oslavili desáté výročí objevení Nového Dvora a 24. ledna doprovodili někteří z nás bratra Jana od Kříže do Písku. Ve farnosti, ze které pochází sloužil svou primiční mši svatou. I z tohoto dne Vám posíláme úryvky kázání. Ve srovnání s Moravou, kde po vysvěcení v říjnu sloužil svou primici O. Prokop, jsou zdejší farnosti chudé a kostely skoro prázdné. Ale přesto probíhala slavnost v atmosféře modlitby, usebrání a radosti. Kostel byl v onom sobotním dopoledni plný věřících. Náš bratr Bruno hrál na varhany a novokněz potřeboval více než hodinu, aby udělil všem přítomným své požehnání.

S ohledem na lhůty v tiskárně budou naše následující zprávy o pokračujících stavebních pracích na kostele v Sept-Fons, až je budete číst, již zastaralé, neboť pokračují rychlým tempem. Jak si asi vzpomínáte, stavba začala 20. října. Kdybychom tehdy dokázali předpovědět ekonomické potíže, které se objevily o několik týdnů později, odvážili bychom se zahájit takovou stavbu ? Ale poté již bylo příliš pozdě couvnout a nelitujeme toho: Prozřetelnost nás zase jednou donutila k odvážnému kroku. Místní firmy jsou opatství vděčné, že jim poskytuje práci v době, kdy je jejich kniha objednávek skoro prázdná.

Bratři ze Sept-Fons, podle svých schopností, stále zajišťují důležitou část stavebních prací. Naučili se zacházet nejen s lopatou a krumpáčem, ale i se sbíječkou a dokonce s pronajatými úctyhodnými teleskopickými přístroji. Jejich práce znatelně snižuje výdaje. Začátkem února začali zedníci s prováděním vnitřních omítek. Probíhá pokládání rozvodů pro vytápění. Světící kameny, které budou posvěcené během svěcení kostela, plánovaného na 17. října tohoto roku, jsou na svém místě již od konce ledna. Díky provizorní kapli, která je umístěna daleko od stavebního hluku, není život komunity příliš rušen.

Rád bych naše zprávy zakončil úvahami jednoho českého ekonoma o mezinárodní situaci. S humorem vysvětluje, že náš západní svět si žije nad poměry. Krize přinese potřebnou nápravu a kvalitě našeho života větší prostota neuškodí, naopak. Psal, že výrobci potravin – mezi něž patříme i my – vyvíjejí stále lákavější výrobky, zatímco stačí trochu se postit, aby se každodenní chléb zdál lahůdkou. Jistě, problémy, kterými procházíme, přinesou mnohým velké starosti. Svatý Otec nabádá všechny k solidaritě. Co se nás týče, rozhodli jsme se počkat se zahájením stavby budovy, ve které by se vyráběl náš crème réparatrice a hořčice, až na příznivější dobu. Provizorní dílny mohou ještě vydržet. Dům pro hosty je téměř hotový. Podle Vašich možností budeme pokračovat v těch několika probíhajících stavebních pracích a nadále budeme podporovat, třebaže skromně, i ty, kteří jsou v nesnázích, jako to děláme již od založení kláštera.

Doporučujeme Vaší modlitbě otce a rodinu jednoho našeho mladého bratra. 24. ledna ho postihlo krvácení do mozku a ve chvíli, kdy Vám píšu, se teprve začíná pomalu probouzet z hlubokého komatu. Má pět dětí, nejmladší holčičce je deset let.

Život není k nikomu shovívavý. Přesto je šťastný, jestliže jej osvětluje víra, jestliže náš pohled míří vzhůru nad tyto nevyhnutelné starosti a jestliže se tímto světlem dokážeme nechat vést. Pravidelně se za Vás modlíme. Chtěli bychom, aby také Vám tyto pravidelné zprávy dodávaly odvahu a podporovaly Vás.

Upřímně a s vděčností
br. M.-Samuel, převor

č.u.: 279962003/0300


Desáté výročí objevení Nového Dvora, 30. ledna 1999, slavené 25. ledna 2009
Otce učitele ze Sept-Fons
Výňatek z homílie Mons. Périsseta u příležitosti jáhenského svěcení bratra Ondřeje

Homelie. Primiční mše otce Jana od Kříže


Únor 2015
2. září 2014
Podzim 2013
5. července 2013
10. března 2013
Několik týdnů před Vánocemi 2012
2. září 2012
Letnice 2012
11. ledna 2012
30. září 2011, Svátek svatého Jeronýma
1. května 2011
2. září 2010
Květen 2010
29. ledna 2010
Letnice 2009
Květen 2008
2. února 2008
2. září 2007
5. července 2007
2. září 2006
25. března 2006
2. února 2006
2. září 2005