Dopis přátelům

11. ledna 2012

Od fundace k opatství srpen 2002 – prosinec 2011

Milí přátelé,

od založení Nového Dvora opatstvím Sept-Fons v srpnu 2002 určují náš život různé události. Vyprávěl jsem Vám o nich; jinými slovy, psal jsem „dějiny“ Nového Dvora.

Stáli na počátku těchto „dějin“ mniši, nebo ty události přichystal Bůh, aby dal najevo, co od nás očekává, a aby svou milostí podnítil konkrétní gesta, jimiž můžeme odpovědět na jeho výzvy? Rýsuje si svou cestu člověk, jenž si je v ideálním případě jen nejasně vědom Božího Slova? Kreslí cestu lidského osudu Bůh – s podmínkou, že každý člověk se přizpůsobí tomu, co od něho Bůh požaduje? K tomu, abychom vstoupili do proudu, k němuž nás Bůh vede, se osvědčila metoda založená na tom, že vytušíme Boží úmysly, zaujmeme zdrženlivý postoj, přičemž se ptáme událostí a starších, vyvarujeme se uspěchaných nebo neobratných kroků a nepředstavujeme si, že známe Boží vůli, jakmile nám prolétne hlavou nějaká myšlenka nebo přání.

Měsíc prosinec 2011 byl bohatý na různé události. Nepíši tento dopis bez rozpaků, protože jsem se tentokrát proti své vůli ocitl jakoby v centru dění; volba opata a opatské požehnání se samozřejmě dotkly komunity v Novémv Dvoře a v Sept-Fons, našich přátel a diecéze, zcela zvláštním způsobem se však týká toho, kdo byl zvolen a obdržel požehnání. Průběh oněch dní jsme pro Vás zaznamenali.

Začněme od začátku. Když tři kněží a dva mladí laici z Československa vstoupili v létě 1991 do opatství v Sept-Fons, aby požádali o založení kláštera ve své zemi, otec opat a otec učitel noviců jim po úvaze nabídli, aby poslali své mladé pro získání mnišské formace do Francie. Jejich počet a jejich věrnost vyjádří Boží úmysly s tímto založením. Bylo po pádu Berlínské zdi. Semináře a noviciáty českých klášterů byly plné. Radili nám, abychom bez otálení založili klášter, zvali nás na veřejné akce. Tyto návrhy jsme nevyslyšeli, zato jsme otevřeli brány Sept-Fons Čechům a Slovákům. Těm, které zajímal náš život, jsme poskytli mnišskou formaci. To bylo před dvaceti lety.

Léta ubíhala, jednou přijde čas o nich vyprávět. Nyní připomeňme jen několik epizod. Cisterciácké opatství Osek, které komunisté přeměnili na vězení a které bylo obnoveno v roce 1992, zanechalo před svým zánikem jednoho ze svých postulantů v Sept-Fons. Dnes je mnichem v Novém Dvoře. Chodili jsme pár kroků do lesa, na zdevastovaný židovský hřbitov. Cestou na naše staveniště jsme tehdy míjeli románský kostel v Krašově; je zchátralý; každý rok tam slavíme mši na svatého Ondřeje a sníme o tom, že ho opravíme. Stavba kláštera... 20. srpna 2002 nastal čas založení, na staveništi, kde se horečně pracovalo, kde se ještě v předvečer horlivě činili dělníci (připraveno nebylo nic kromě provizorní kaple a skriptoria, ložnice a pracovny představeného). Posvěcení kostela 2. září 2004 se účastnilo přibližně tři tisíce přátel. Následovalo dlouhé zrání, zkoušky a radosti, až do 14. září 2007, kdy se Nový Dvůr stal převorstvím.

Měsíce plynuly, jeden jako druhý. A přišel prosinec 2011. Nechybělo usebrání, krásná liturgie, přátelská gesta ani bratrská pozornost. 8. prosince se Nový Dvůr stal opatstvím a bratři zvolili svého prvního opata; 12. prosince mu, ve své podpoře vždy vytrvalý, plzeňský biskup, za přítomnosti přátel, našich příbuzných, kněží, řeholníků a opatů udělil opatské požehnání; 18. prosince Sept-Fons pozvalo nového opata, aby tam sloužil slavnostní mši; právě v ten den jsme se dozvěděli o skonu prezidenta Václava Havla; 23. prosince se otec opat a dva bratři z Nového Dvora zúčastnili státního pohřbu v pražské katedrále; minuly Vánoce, Nový rok udělal tečku za rokem starým; 6. ledna 2012, kdy je oficiálně zveřejněno jmenování nových kardinálů, je pražský arcibiskup Mons. Duka s redakcí časopisu Salve na návštěvě v Novém Dvoře. Nový kardinál celebruje mši na svátek Křtu Páně.

Úterý prvního týdne mezidobí. Volám otci učiteli do Sept-Fons, abych mu sdělil několik novinek, mezi nimi zmiňuji to, že jeden bratr zápasí se svým obvyklým pokušením. Otec učitel reaguje: „Víte, obvykle myslíme jen na sebe, často se modlíme obráceni dovnitř. A když se obětujeme tomu, co žádá církev, je to něco zcela jiného.“

Jaké poučení vyvodit z těchto událostí? Protože vše v Novém Dvoře, zejména kostel, svědčí o šlechetnosti těch, kteří nám pomáhali vybudovat klášter, slušelo by se o dnech budování vyprávět; vzpomínka na ně bude do budoucna zapsána i ve zdech budov. Nevztahuje se pouze na mnichy. Týká se i Vás a všech, kteří spoléhají na modlitbu mnichů. Stát se opatstvím není cíl; je to počátek. Děkujeme, že nám i nadále prokazujete svou podporu. Spoléhejte na naše modlitby, jako my spoléháme na Vaši věrnost.

Br. M. Samuel, opat Nového Dvora
Únor 2015
2. září 2014
Podzim 2013
5. července 2013
10. března 2013
Několik týdnů před Vánocemi 2012
2. září 2012
Letnice 2012
30. září 2011, Svátek svatého Jeronýma
1. května 2011
2. září 2010
Květen 2010
29. ledna 2010
Letnice 2009
Únor 2009
Květen 2008
2. února 2008
2. září 2007
5. července 2007
2. září 2006
25. března 2006
2. února 2006
2. září 2005