Dopis přátelům

Letnice 2012

Milí přátelé,

Egyptští mniši v dávných dobách byli prostí lidé, kteří ve velké většině pocházeli z venkovského prostředí. „Velikány“ v modlitbě a ve službě Pánu – podle krásného výrazu Řehole svatého Benedikta – z nich udělal jejich způsob života. Formovali se ve spojení se zkušeným mnichem a zanechali nám příběhy o svých zkušenostech a těžkostech, i rady, kterých se jim od jejich učitele dostalo, aby v mnišském životě vytrvali. To vše jsou apoftegmata (podle řecké etymologie: výroky, maximy starců).

Najdou-li se i dnes prostí lidé – třebaže již nepocházejí z řídce obydleného venkova, ale z městských oblastí – pak tentýž život, žitý stejným způsobem a se stejnou upřímností, z nich učiní další věrné ve službě Pánu a modlitbě. I tito dnešní mladí lidé, formovaní staršími – včerejšími mladíky, jejichž vlasy, pokud ještě nějaké zůstaly, zbělely – pak mohou zanechat vlastní příběhy na základě zkušenosti, kterou učiní...

Zde je tedy několik současných apoftegmat, která naši bratři sesbírali. První je vypůjčené z homílie Svatého otce na Zelený čtvrtek: „Světci nám ukazují (...), jak se můžeme dát do služby Kristu. A dávají nám na srozuměnou, že Bůh nehledí na velké počty, ani na vnější úspěchy, ale přináší svá vítězství v pokorném znamení hořčičného zrnka.“ Jak by to nepotěšilo mnichy, kteří se věnují výrobě Novodvorské hořčice?

Druhé apoftegma je z pera otce celeráře ze Sept-Fons. Když svým zákazníkům nabízel nejnovější produkt z opatství v Novém Dvoře, napsal jim: „Nebuďte překvapeni, pokud sprchový gel nepění jako mýdlo. Čím více gel pění, tím více dráždí.“ Podle něho je tedy pěna tím, co dráždí a nepřídává kvalitě produktu! Upřesněme si jeho myšlenku: vaše i naše cesty, naše i vaše životy se spřádají jako předivo, v němž nikdy nechybí starosti, protivenství a překážky všeho druhu. Někteří z nich dělají pěnu. Jsou však i lidé, kteří se přes ně umí přenést, nedělají z těchto událostí hory, ale vyplňují údolí, přetvářejí propasti v širé pláně a nebezpečné srázy v stinné úžlabiny. Takto urovnávají cestu Pánu (srov. Iz 41, 3). Kdo žil v mnišské komunitě nebo početné rodině, dobře ví, nakolik je tato zkušenost pravdivá. Vyhýbejme se tedy pěně! A aby se Vám to lépe dařilo – vyberte si raději sprchový gel z Nového Dvora než nějaký jiný!

Ještě několik zpráv: Konaly se nebo se budou konat dvoje slavné sliby: 8. května to byly sliby bratra Mariána v Novém Dvoře, sliby bratra Jana Gabriela v Sept-Fons se budou konat o Svatodušních svátcích. Bratr Marián pochází ze Slovenska, z vesničky, která leží na hranici, jež odděluje jeho zemi od Maďarska. Bratr Jan Gabriel nosí jméno jednoho francouzského kněze z řádu lazaristů, umučeného v Číně. Rozlehlé horizonty se setkávají kolem stejného povolání... V Sept-Fons bude také ve svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova vysvěcen na kněze bratr Jan Křtitel a bratr Petr přijme jáhenské svěcení. Svěřujeme tyto mladé bratry do Vašich modliteb.

Naše minulé dopisy byly obsáhlé, tento bude stručný. V září obdržíte zvláštní číslo na oslavu desátého výročí založení Nového Dvora (20. srpna 2002/2012). Tento výroční den prožijeme ve znamení přídavku v modlitbě a ztišení. V onom zvláštním čísle také naleznete úvahu na téma: mají mniši oprávnění ucházet se o štědrost svých přátel? Do té doby buďte ujištěni o naší vděčnosti. Našim příštím dárcům ještě slíbím, že v děkovném dopise, jež dostanou, najdou apoftegma o Germaflexu či marmeládách ze Sept-Fons.

Spolu s námi děkujte Bohu za těchto uplynulých deset let a proste jej o ochranu do let následujících. Modlíme se pravidelně za každý váš úmysl.

S upřímným pozdravem,
br. M.-Samuel, opat Nového Dvora


Homílie k 10 výročí – Sv. Bernarda 2012


Únor 2015
2. září 2014
Podzim 2013
5. července 2013
10. března 2013
Několik týdnů před Vánocemi 2012
2. září 2012
11. ledna 2012
30. září 2011, Svátek svatého Jeronýma
1. května 2011
2. září 2010
Květen 2010
29. ledna 2010
Letnice 2009
Únor 2009
Květen 2008
2. února 2008
2. září 2007
5. července 2007
2. září 2006
25. března 2006
2. února 2006
2. září 2005