Dopis přátelům

10. března 2013

4. neděle postní

Milí přátelé,

Otec opat ze Sept-Fons požehná 19. března o slavnosti svatého Josefa kapli naší ošetřovny, zasvěcenou Panně Marii Růžencové. Posvětí její oltář a vloží do něj relikvii blahoslaveného Guerrika z Igny, cisterciáckého opata ze 12. stol., který byl znám svou mariánskou zbožností a dále relikvii svatého Vojtěcha, kterou nám daroval pražský arcibiskup kardinál Duka. Jelikož mnoho našich bratří nezná dobře životy světců své země, připomenu je i pro Vás. Svatý Vojtěch (956-997, biřmovacím jménem Adalbert) byl vysvěcen na kněze prvním pražským biskupem, po němž nastoupil do čela diecéze, která zahrnovala západní Čechy (kde jsme usazeni), jih Polska a hranice Slovenska. Vysilujícími spory byl donucen stáhnout se do jednoho benediktinského opatství v Římě. Do své diecéze se však vrátil, založil zde Břevnovský klášter a svůj život zasvěcený hlásání Evangelia ukončil mučednickou smrtí.

Před měsícem jsem byl ve Francii kvůli slavným slibům bratra Karla-Lwangy pocházícího ze Senegalu. Tam jsme se dozvěděli o demisi Benedikta XVI. a o jmenování nového biskupa v Moulins, Mons. Laurenta Perceroua; jehož jmenování bylo oficiálně oznámeno o několik dní později. Až budete počátkem března číst tento tištěný dopis, na Petrově stolci již možná bude nově zvolený papež. Po svém zvolení bude provázen našimi modlitbami.

Veliký papež, který nám 11. února dal podivuhodný příklad pokory, napsal: Škola víry, to není vítězný pochod, ale cesta posetá utrpením a láskou, zkouškami a věrností, kterou je třeba každodenně obnovovat (Katecheze z

24. května 2006). Již v roce 1970, ještě jako prostý kněz, otec Joseph Ratzinger psal tyto řádky: ... existují dnes prostí věřící, nenápadní a téměř mlčenliví, kteří naplňují v tomto období zmatků pravé poslání církve: modlí se a prokazují trpělivost ve svém každodenním životě, jejich postoj se inspiruje Božím slovem. Modlit se a prokazovat trpělivost v každodenním životě... Jaký to program! Těmito několika větami jsme chtěli vzdát hold Benediktu XVI.

Tento rok budeme slavit 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje, pokrevních bratrů narozených v Soluni, na Velkou Moravu v roce 863. Když po několika letech odešli do Říma, stal se tam Cyril mnichem (868) a 14. února 869 zemřel. Metoděj, který byl vysvěcen na kněze, byl jmenován arcibiskupem a vrátil se, aby pokračoval ve svém evangelizačním díle. Zpáteční cesta byla trnitá, byl uvězněn odpůrci svého apoštolského díla, ačkoli ho Řím schválil. Zemřel na Velehradě v roce 885. Právě tam se v roce 1985 křesťané shromáždili kolem kardinála Tomáška, aby žádali náboženskou svobodu, kterou získali o čtyři roky později. A tam také přijel papež Jan Pavel II. v roce 1990, během své první návštěvy Československa. Někteří mladí muži, kteří se později stali mnichy v Novém Dvoře, se tohoto setkání zúčastnili.

K tomuto výročí se Slovensko (které je součástí Eurozóny) rozhodlo vydat pamětní minci nesoucí obraz dvou slovanských apoštolů. Toto rozhodnutí vyvolalo protesty Francie a Evropská komise zpočátku požadovala odstranění náboženských symbolů. Centrální slovenská banka nejprve chtěla ustoupit, ale pak pod nátlakem křesťanů trvala na svém a spor vyhrála. Naši slovenští bratři touží uvést některé tyto mince do oběhu ve Francii, aby Cyril a Metoděj vnesli do hlav a srdcí našich současníků trochu zdravého křesťanského rozumu. Přemýšlíme, jak by se tento záměr dal uskutečnit.

V Novém Dvoře je od listopadu pod střechou budova určená pro naše dílny a práce postupují. V Sept-Fons je více než nezbytná oprava sociálních zařízení, dormitáře a křížové chodby. Bratři váhají, neboť se před zahájením prací budou muset přestěhovat do provizorních prostor. Někde musí spát a je jich mnoho! Lhůta se blíží. Tento podzim?

Máme také dobré zprávy o “vzdálených bratrech”, které někteří z Vás znají. Ve velice nejistých podmínkách žijí věrně a odvážně mnišský život a přijímají mladé muže. Pomáháme jim různými způsoby, zejména ekonomicky. Modlete se za ně, tak jako za nás.

Guerrik a Vojtěch, Cyril a Metoděj, mnich a biskup. Tito čtyři Boží přátelé nám ukazují cestu apoštolské plodnosti, jež je mnichům skrytá, zjevná biskupům, vždy však plná nástrah, ale spočívající na milosti Kristově. Spoléhejte na naši modlitbu. Děkujeme za Vaši věrnou podporu.

Br. Samuel, opat v Novém Dvoře
Únor 2015
2. září 2014
Podzim 2013
5. července 2013
Několik týdnů před Vánocemi 2012
2. září 2012
Letnice 2012
11. ledna 2012
30. září 2011, Svátek svatého Jeronýma
1. května 2011
2. září 2010
Květen 2010
29. ledna 2010
Letnice 2009
Únor 2009
Květen 2008
2. února 2008
2. září 2007
5. července 2007
2. září 2006
25. března 2006
2. února 2006
2. září 2005