Dopis přátelům

5. července 2013

Milí přátelé,

5. července slavíme 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Ohledně tohoto výročí jsme Vám již psali. Otec Ondřej Vám na straně 4 vysvětlí, jak budeme v Eurozóně šířit mince s portrétem těchto dvou evangelizátorů Evropy.

Letos v lednu podepsal náš stát s představiteli různých církví zastoupených v naší zemi smlouvu, týkající se restitucí majetku zabaveného komunisty. Nový zákon umožní katolické církvi, protestantským církvím, židům a muslimům fungovat nezávisle na státu. Abychom ulehčili diecézi, ve které žijeme, souhlasili jsme s tím, že převezmeme odpovědnost za údržbu kostelíka v Krašově, který je nedaleko kláštera. Na straně 4 o tom naleznete několik informací spolu s novinkami o našich stavebních pracích.

V Moulins byl v únoru jmenován nový biskup. Mniši ze Sept-Fons ho v červnu přijali v opatství. Plzeňská diecéze oslavila na jaře dvacáté výročí svého založení Janem Pavlem II. v roce 1993 a jmenování svého prvního biskupa Mons. Radkovského. Tyto dvě události připomínáme na 4. stránce.

V prosinci 2011 vyšla v nakladatelství Ad Solem kniha De tout cœur, sur l’avenir chrétien de notre temps. Potichu se vydala na cestu po Francii a mezitím byla přeložena a vydána v České republice. V časopise bratří kazatelů Salve se na ni objevila recenze: „Sympatické je, a v tom se tato kniha zásadně odlišuje od dnes tak populárních deníkových autobiografických literárních děl, že i když se pozorný čtenář dozvěděl vlastně strašně moc, přes veškerou upřímnost si opat Samuel a celá komunita zachovala svá nezbytná vnitřní tajemství.“ Nemohu odolat pokušení citovat Vám tento text, protože od založení kláštera jsme se Vám snažili podávat pravdivé zprávy, ale s onou zdrženlivostí, která respektuje osoby, jejich tajemství a jejich slabosti.

Nyní, když byl bratr Lev, který téměř osm let působil jako podnovicmistr, vysvěcen na jáhna, přijme v létě službu novicmistra v Novém Dvoře. Když zakladatelé opouštěli v roce 2002 Sept-Fons, Otec Mikuláš, jenž byl otcem učitelem (novicmistrem) již po nějakou dobu (!), nám bez obalu řekl několik vět ohledně našich budoucích českých postulantů a způsobu, jakým je můžeme přijímat. Br. Lev odjel od 9. do 15. června do Sept-Fons na ústraní před jáhenským svěcením. Navrhl jsem mu promluvit si s otcem učitelem na toto téma a dát mi pak o tom vědět. Připojujeme rozsáhlé výňatky z dopisu, který od něj dostal.

Slavnost Božího Těla nám umožňuje každoročně projevit svou víru v reálnou přítomnost Pána v Eucharistii. Procesí s Nejsvětější Svátostí prochází květinami vyzdobenou křížovou chodbou. Květiny pocházejí ze zahrad našich i ze zahrad ochotných lidí z okolí. Předkládáme několik fotografií křížové chodby obou klášterů a úryvky z kázání pro tento den, abychom jim tím poděkovali.

Hovořit o mnišském životě není snadné, neboť – abychom uvedli jiný úryvek z článku citovaného výše – „všechny ty slavnosti, události, knihy a články mají jen málo společného s tím, k čemu jsme povoláni a s naším každodenním životem...“, jehož hlavní úkoly jsou téměř neviditelné: modlitba, slavení bohoslužby, posilované radostmi i trpkostmi společného života. Stává se, že bratr vyjde z kláštera kvůli nějakému úkolu či návštěvě lékaře. To, co slyší o mnišském životě, ho často udiví. Musel jsem se v dubnu spolu s bratrem Brunem účastnit mezinárodní pouti kněží na Velehrad, abych tam přednesl přednášku, o kterou mne požádal plzeňský biskup. Jeden zbožný poutník řekl našemu bratrovi: „Vy jste trapista? Myslel jsem, že máte zakázáno vycházet z kláštera!“ Tak tomu vůbec není! Dobro, které se děje, téměř nezanechává stopy. Kdyby k Vám někdy pronikly nějaké řeči, které by Vás udivily, napište nám. Řekneme Vám, jak je to doopravdy.

Modlete se za nás i nadále. Tak jako Vám v rodinném životě, ani nám nechybí příležitost k radostem či starosti. A spoléhejte na naši modlitbu.

Br. Samuel, opat v Novém Dvoře


Dopis bratru Lvovi od otce učitele ze Sept-Fons


Únor 2015
2. září 2014
Podzim 2013
10. března 2013
Několik týdnů před Vánocemi 2012
2. září 2012
Letnice 2012
11. ledna 2012
30. září 2011, Svátek svatého Jeronýma
1. května 2011
2. září 2010
Květen 2010
29. ledna 2010
Letnice 2009
Únor 2009
Květen 2008
2. února 2008
2. září 2007
5. července 2007
2. září 2006
25. března 2006
2. února 2006
2. září 2005